Svetlotechnický posudok

K čomu vlastne slúžia výpočty denného osvetlenia a oslnenia? Denné osvetlenie je dôležité z hľadiska príjemného a hlavne zdravého života. Preto je potrebné, aby v miestach, kde ľudia trávia veľkú časť svojich životov, bolo denného svetla dostatok. Jedná sa o obytné domy, priemyselné budovy, školy, nemocnice a iné. Denné osvetlenie je tu hodnotené z hľadiska ako zdravotného tak aj energetického. Denné svetlo sa tak využíva ako obnoviteľný zdroj energie a šetrí sa tak energiu umelo vyrobenú.

Svetlo-technické posúdenie miestností preukazuje či sú tieto miestnosti vhodné z hľadiska svetlo techniky na trvalý pobyt ľudí. Posudok musí potvrdiť či posudzovaný objekt alebo miestnosť bude mať dostatočné a vyhovujúce množstvo prirodzeného denného svetla.  Právo na denné svetlo ovplyvňuje celkový návrh zástavby, jednotlivých budov a miestností z hľadiska ich usporiadania , geometrie , orientácie k svetovým stranám a parametrov osvetľovacích otvorov.

svetlotechnika

 

Využite služby svetlotechnika

Svetelno-technický posudok je nutné vypracovať  vždy pri návrhu novej zástavby. V prvom rade je potrebné posúdiť vplyv navrhovanej stavby na existujúce prípadne plánované budovy z hľadiska insolácie  (preslnenia) a denného osvetlenia budov. V ďalšom stupni posudku sa kontroluje splnenie požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie vnútorných priestorov navrhovanej stavby. Súčasťou posudku je aj návrh optimalizácie orientácie a parametrov osvetľovacích otvorov prípadne vonkajšej geometrie a osadenia stavby.

Svetelno-technický posudok sa vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre:

  • bytové budovy  a rodinné domy s odstupom menším ako 7,0 m, ak sa na protiľahlých stenách domov nachádzajú okná z obytných miestností.
  • budovy s dlhodobým pobytom osôb najmä kancelárie, obchodné priestory a rôzne pracoviská
  • zmeny geometrie budov ich prístavby  a nadstavby

Základné normatívne a právne predpisy :

  1. STN 73 4301 Budovy na bývanie
  2. STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
  3. STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
  4. STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
  5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci
  7. Stavebný zákon

Pre všetky typy záujemcov, ktorí potrebujú Výpočty denného osvetlenia a oslnenia, ponúkame kvalitu a rýchlosť za dobrú cenu.

Obráťte sa na skúsených odborníkov
Výpočty denného osvetlenia a oslnenia je vhodné nechať na odborníkoch, ktorí majú potrebné skúsenosti a poverenia. Len znalec všetkých predpisov a noriem môže hodnotenie vykonať správne a k plnej spokojnosti užívateľa aj príslušných úradov. Stačí osloviť toho správneho a všetko nechať na ňom.
Ponúkame vám štúdiu denného osvetlenia a oslnenia :
Štúdia denného osvetlenia hodnotí úroveň denného osvetlenia v posudzovanej miestnosti. Rozdelením pôdorysu miestnosti je možné vymedziť plochy vhodné pre trvalý pobyt osôb pri dennom alebo pri združenom osvetlení, teda pri kombinácii prirodzeného denného a umelého osvetlenia. Štúdia denného osvetlenia umožňuje tiež posúdiť vplyv navrhovanej prístavby či susednej stavby na denné osvetlenie existujúcich interiérov a preveriť, či stavba na pozemku suseda neovplyvní negatívne Váš dom či byt.

Kontakt :

anua s.r.o.

mail: svetlo.posudok@gmail.com
Tel: 00421 948 158 019