Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Svetlotechnické posúdenie sa vyžaduje pri zmene účelu využitia priestorov, kedy je vždy nutné preukázať či navrhovaná zmena účelu využitia priestorov bude vyhovovať z hľadiska svetlotechniky aj novému účelu priestorov. V praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými prípadmi preklasifikovania  účelu využitia priestorov :

 • zmena účelu využitia  na nebytové pracovné priestory
 • zmena účelu využitia na bytové priestory
 • zmena účelu využitia na predškolské zariadenie – jasle, materská škola, detské centrum
 • zmena účelu využitia na ubytovacie zariadenie

Z hľadiska svetlotechniky je vždy potrebné zhodnotiť súčasný stav a zistiť či navrhovaná zmena je z hľadiska svetlotechniky realizovateľná, prípadne či bude potrebná úprava osvetľovacích otvorov prípadne dispozičného riešenia aby bolo možné splniť všetky hygienické požiadavky z hľadiska svetlotechniky.

Pred zrealizovaním projektu zmeny účelu využitia priestorov je potrebná osobná obhliadka objektu a zameranie existujúcich priestorov.

Obsah projektu :

 1. Sprievodná správa
 2. Súhrnná technická správa
 3. Výpočet a posúdenie statickej dopravy
 4. Celková situácia
 5. Výkresová dokumentácia existujúceho stavu
 6. Výkresovádokumentácia navrhovaného stavu

 

 

Prílohová časť :

 1. Svetlotechnický posudok
 2. Projekt protipožiarnej ochrany

Kontakt :

mail: svetlo.posudok@gmail.com

tel: 00421 948 158 019

Category: svetlotechnika

Leave a Reply