Tienenie Dočasne Nezastavaných Parciel:

Dočasne nezastavaná parcela je pozemok určený na budúcu výstavbu podľa platného územného plánu. Bohužiaľ podľa platnej legislatívy sa preslnenie takýchto parciel plánovanej budúcej výstavby neposudzuje. To ale  neznamená, že sused môže postaviť budovu bez  zohľadnenia zatienenia  pozemku. Navrhovaná budúca stavba musí byť posúdená z hľadiska denného osvetlenia.

Hodnotenie Denného Osvetlenia nezastavanej parcely:

Podľa normy STN 730580-1- Z2 je kritériom pre posudzovanie denného osvetlenia je takzvaný ekvivalentný uhol tienenia. Tento uhol predstavuje mieru, akou prekážky znižujú prístup denného svetla k posudzovanej rovine.  Predstavuje uhol od horizontálnej roviny vynesený v normálovom smere spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru prípadne z kontrolného bodu vo zvislej rovine na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie najmenej 2 m nad terénom priliehajúcom k posudzovanej budove. Predstavuje tienenie nekonečne dlhej prekážky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konštrukcie, ktorá spôsobí rovnaké zníženie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny  ako existujúce alebo navrhované prekážky. Ekvivalentný uhol tienenia sa počíta zostrojuje podľa  STN 730580-1:Z2.

V prípadoch nezastavaných stavebných parciel sa ekvivalentné uhly tienenia určujú v referenčných bodoch vo výške 2,0 m nad úrovňou terénu v miestach plánovaných hlavných priečelí budovy, prípadne v miestach hlavnej stavebnej čiary.

Relevantné Normy a Predpisy:

Pri posudzovaní vplyvu navrhovanej alebo existujúcej výstavby na denné osvetlenie a preslnenie sú relevantné nasledujúce normy a predpisy:

STN 730580-1:Z2, ktorá určuje postupy a limity pre ekvivalentný uhol tienenia.

Platné územné plány, ktoré definujú budúce využitie dočasne nezastavaných parciel, vymedzujú uličné čiary, zastavanosť podlažnosť budúcich stavieb maximálnu výšku a podobne.

Práva a Možnosti Vlastníka Pozemku:

Ak sa vlastník pozemku obáva, že budúca výstavba na susednom pozemku by nadmerne zatienila jeho parcelu, môže požadovať aby predkladaná projektová dokumentácia obsahovala posúdenie vplyvu navrhovanej stavby na jeho nehnuteľnosť  podľa vyššie uvedených noriem. V prípade, že je plánovaná výstavba v rozpore s normami alebo by nadmerné tienenie porušovalo územný plán, má vlastník pozemku právo požiadať o úpravu plánovanej výstavby.

Vypracovanie Posúdenia:

Pre vlastníkov, ktorí si nie sú istí, ako by budúca výstavba mohla ovplyvniť ich dočasne nezastavaný pozemok a tým znížila hodnotu ich nehnuteľnosti, je možné vypracovať posúdenie vplyvu stavby na dočasne nezastavanú parcelu. Takéto posúdenie bude zohľadňovať všetky relevantné faktory a pomôže  vlastníkovi pri rozhodovaní, ako postupovať voči plánovanej výstavbe.

Záver:

Posúdenie vplyvu stavieb na dočasne nezastavané parcely je komplexnou záležitosťou, ktorá vyžaduje znalosť platných noriem a zákonov. Vlastníci takýchto parciel by mali byť aktívni v sledovaní plánovanej výstavby a v prípade potreby sa obrátiť na odborníkov, aby zaistili ochranu svojich práv a optimálne využitie ich pozemku.