Rozdiel medzi apartmánom a bytom

Hlavným rozdielom problematiky “Byt verzus Apartán” je, že apartmán nemusí spĺňať všetky hygienické požiadavky, ktoré ale byt splniť musí. V prípade ak tieto požiadavky bytové priestory nespĺňajú, nie je ich možné skolaudovať. Z hľadiska svetlotechniky sa jedná hlavne o splnenie nasledovných požiadaviek :

  • splnenie minimálnej doby preslnenia – insolácie bytových priestorov
  • splnenie minimálnej úrovni denného osvetlenia obytných miestností

V praxi sa vo veľkej miere zaoberáme posudzovaním bytových priestorov a ich hodnotením z hľadiska svetlotechnických požiadaviek. V zmysle platnej legislatívy priestory určené na bývanie musia spĺňať aspoň minimálne hygienické kritériá, ktoré zabezpečia predpoklad na dlhodobý pobyt osôb vo vnútornom prostredí budov bez rizika vzniku zdravotných komplikácií.

Donedávna priestory navrhnuté ako byty, ktoré nespĺňali hygienické kritéria boli klasifikované ako apartmány, v praxi sa jednalo najmä o priestory bez dostatočného denného osvetlenia alebo bez minimálnej doby preslnenia. Nesúlad legislatívy  umožňoval tieto priestory zapísať do katastra ako bytové priestory s poznámkou “apartmán”. Kedže katastrálny a stavebný zákon pojem “apartmán” nepozná, priestory boli právne chápané ako bytové.

Prvá síce nie veľmi úspešná úprava legislatívy prišla až v roku 2016 kedy došlo k zmene vyhlášky č. 259/2008 Z.z.

§ 5 – Preslnenie
Budovy musia byť umiestnené do územia tak, aby bolo zabezpečené preslnenie
a) bytov,
b) obytných miestností v detských domovoch, krízových strediskách, resocializačných strediskách v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a v apartmánových domoch.

Táto úprava bola ale nešťastne formulovaná a hneď v nasledujúcom roku došlo k ďalšej úprave vyhlášky č. 259/2008 Z.z. účinnosť od 01.06.2017.

§ 5 Preslnenie
(1) Budovy musia byť umiestnené do územia tak, aby bolo zabezpečené preslnenie

a) bytov,

b) obytných miestností v detských domovoch, krízových strediskách, resocializačných strediskách v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi,

c) miestností určených na denný pobyt detí v predškolských zariadeniach.

(2) Preslnenie bytov sa určuje podľa osobitného predpisu.5) Ak sú súbory miestností usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím ako byty a nie sú označené ako nebytové priestory, ich preslnenie sa určuje rovnakým spôsobom ako preslnenie bytov.

Teda od 1.6.2017 všetky priestory ktoré sú navrhnuté ako byty a nespĺňajú základné hygienické požiadavky z hľadiska svetlotechniky musia byť označené ako “NEBYTOVÉ PRIESTORY” a do katastra nehnuteľnosti budú tieto priestory zapísané ako nebytové.

Prečo je ale splnenie požiadaviek z hľadiska svetlotechniky pre bývanie také dôležité ? Určite poznáte príslovie ” Kam nechodí slnko, tam chodí lekár”. Tak ako pomáha priame slnečné žiarenie obranyschopnosti a látkovej výmene živých organizmov, je rovnako prospešné a potrebné pre udržanie zdravého vnútorného prostredia budov. Slnko z veľkej časti ničí choroboplodné mikroorganizmy, plesne a ich spóry. Byty s miestnosťami bez priameho slnečného žiarenia sú z hľadiska zdravého bývania viac než diskutabilné. Každý vlastník bytových priestorov má právo na denné svetlo.

Literatúra : 
Rybár P : Denní osvetlení a oslunení budov. ERA. Brno 2002ISBN 80-86517-33-0 
ŠEVČÍKOVÁ, M.: Svetelná technika. TU v Košiciach, Košice 1994
STN 73 0580-1: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky 
STN 73 0580-2: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie 
STN 73 4301: 2005 Budovy na bývanie 
STN EN 12665: 2003 Svetlo a osvetlenie.

Ing. Milan Olšavský

autorizovaný stavebný inžinier
člen SKSI 5721*I1
špecializácia: Stavebná fyzika

Tags: , , ,

Category: svetlotechnika, Zaujímavosti

Comments are closed.