Tokové metódy denného osvetlenia budov

Tokové metódy výpočtu činiteľa dennej osvetlenosti sú založené na vyhodnotení celkového svetelného toku z osvetľovacích otvorov a na určení jeho priemernej hodnoty alebo iba internej odrazovej zložky činiteľa dennej osvetlenosti spravidla na vodorovnej porovnávacej rovine. Tokové metódy sa u nás najčastejšie uplatňujú pri výpočte internej odrazovej zložky činiteľa dennej osvetlenosti, lebo podľa platných noriem sa požaduje určiť hodnoty činiteľov dennej osvetlenosti v kontrolných bodoch alebo v účelovo vymedzených častiach porovnávacej roviny. Na výpočet internej odrazovej zložky činiteľa dennej osvetlenosti sa často používa metóda rozdeleného svetelného toku (BRS metóda). Táto metóda predpokladala tmavý terén, štandardný jas tieniacich prekážok (1/10 priemerného jasu štandardnej zamračenej oblohy), svetlé vnútorné povrchy, umožňovala výpočet priemernej hodnoty odrazovej zložky a poskytovala zjednodušenú závislosť medzi priemernou a minimálnou hodnotou odrazovej zložky. Táto metóda sa zovšeobecnila a umožňuje zohľadniť rôzne činitele odrazu terénu a tieniacich prekážok bez špecifikácie podmienok použitia. V konkrétnych posudkoch denného osvetlenia sa zovšeobecnený výpočet odrazeného svetla zneužíva, najmä vo veľmi zatienených lokalitách, kde pri svetlejších povrchoch sa výpočtom získavajú príliš vysoké hodnoty. K spravidla nadhodnoteniu výsledku výpočtu dochádza aj pri veľkých a veľmi tienených oknách, prípadne pri malých oknách v hrubých múroch (výpočtová metóda vôbec neuvažuje s tieniacim vplyvom ostenia). Problematické je používať BRS metódu aj v rozľahlých priestoroch. V bežných prípadoch je použitie tokovej BRS metódy pre projektovú činnosť postačujúce.

Pomerne spoľahlivé výsledky poskytuje tzv. BRS metóda vtedy, ak:
• činiteľ odrazu svetla od terénu je 0,1
• činiteľ odrazu od vonkajších tieniacich prekážok 0,25 až 0,30
• činiteľ odrazu stropu väčší ako 0,6
• činiteľ odrazu stien 0,4 až 0,6
• činiteľ odrazu podlahy 0,1 až 0,3,pomer strán miestnosti najviac 1 : 2
• spodný okraj okna v blízkosti porovnávacej roviny
• uhol zatienenia najviac 40 až 45°

Tags:

Category: svetlotechnika, Zaujímavosti

Leave a Reply