Optimalizácia rozmerov a polohy okien

Návrh rozmerov a polohy osvetľovacích otvorov miestností je základnou úlohou svetlotechnika. Aby bolo možné osvetľovacie otvory správne navrhnúť musíme poznať geometriu riešenej miestnosti, jej funkčné využitie, farebné riešenie jednotlivých povrchov, typ zasklenia a členenie okna. Pre určenie vonkajších vplyvov je nevyhnutné určiť presnú polohu tieniacich prekážok, geometriu vlastného objektu a konfiguráciu terénu vrátane vzrastlej zelene.

Príklad posúdenia obytnej miestnosti

Denné osvetlenie priestorov budov na bývanie sa navrhuje a posudzuje podľa STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov na bývanie. Kvantitatívnym parametrom hodnotenia denného osvetlenia je činiteľ dennej osvetlenosti De.  Je to relatívna veličina určená  ako pomer vnútornej a vonkajšej horizontálnej osvetlenosti vyjadrený v percentách. Denné osvetlenie sa hodnotí v kontrolných bodoch situovaných na porovnávacej rovine – 0.85 m nad podlahou. Hodnoty De musia byť v dvoch kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti, maximálne ale 3,0m od steny, vzdialených 1 m od vnútorných povrchov bočných stien, hodnoty č.d.o. najmenej 0,75% a priemerná hodnota č.d.o. z obidvoch týchto bodov musí byť najmenej 0,9%.

Hodnoty De nie sú viac ako 0,75 a zároveň priemerná hodnota z týchto bodov je menej ako 0,9. Obytná miestnosť je z hľadiska denného osvetlenia nevyhovujúca.

Návrh úprav

Aby bolo možné dosiahnuť vyhovujúce denné osvetlenie posudzovanej miestnosti je potrebné navrhnúť úpravy. Vzhľadom na okolité tieniace prekážky, geometriu vlastnej budovy a vnútorné rozmery posudzovanej miestnosti sú možné nasledujúce riešenia:

  • Zmena vyloženia balkónovej konštrukcie na vyššom podlaží
  • úprava rozmerov posudzovanej miestnosti
  • rozšírenie osvetľovacieho otvoru

Nižšie je uvedené riešenie s upravenou šírkou osvetľovacieho otvoru.

Hodnoty De sú viac ako 0,75 a zároveň priemerná hodnota z týchto bodov je viac ako 0,9. Obytná miestnosť je z hľadiska denného osvetlenia vyhovujúca.