Vplyv navrhovanej stavby na okolité nehnutelnosti

Pri umiestňovaní budov do územia je potrebné brať ohľad na okolité nehnutelnosti a posúdiť zmenu zatienenia okolitých stavieb a stavebných pozemkov novonavrhovanou stavbou respektíve tieniacou prekážkou. Stavby sa musia navrhovať tak, aby v dostatočnej miere využívali priaznivé účinky slnečného žiarenia za podmienok jasnej aj zamračenej oblohy.
V zmysle platnej legislatívy je nevyhnutné splniť požiadavky z hľadiska preslnenia a denného osvetlenia okolitých nehnutelností.

Preslnenie, insolácia

Pri umiestňovaní budov na  bývanie do územia je potrebné splniť požiadavky na preslnenie už existujúcich okolitých priestorov, ktoré vzhľadom na ich funkciu vyžadujú splnenie požiadaviek na účinnú dobu preslnenia.

Priestory s požiadavkami preslnenie :

 • Byty a rodinné domy
 • Obytné miestnosti v detských domovoch a krízových strediskách
 • Resocializačné strediská v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
 • Obytné miestnosti v zariadeniach sociálnych služieb pre osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 • Obytné miestnosti v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi
 • Miestnosti určené na denný pobyt detí v predškolských zariadeniach, herne materskej školy

Denné osvetlenie

Denné osvetlenie priestorov budov na bývanie a trvalý pobyt osôb sa navrhuje a posudzuje podľa STN 73 0580-1/Z2. Z pohľadu denného osvetlenia je hodnotiacim kritériom ekvivalentný uhol tienenia. Miera možného zatienenia existujúcich stavieb novostavbami alebo novovytvorenými časťami pôvodných stavieb je limitovaná maximálnymi prípustnými hodnotami ekvivalentného uhla tienenia.

Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov (nadstavby, prístavby a pod.) sa musí dbať na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich okolitých vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí a aby sa vytvorili podmienky  pre dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavaných stavebných parcelách. 

 • Ekvivalentný uhol tienenia priestorov s vysokými nárokmi na denné osvetlenie (denné miestnosti predškolských zariadení, učebne škôl a pod.) sa odporúča 20°, nesmie však prekročiť 25°.
 • Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov ostatných existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí sa odporúča do 25°, nesmie však prekročiť 30°.
 • Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednoznačne vymedzia zóny obce so zvýšenou hustotou zástavby (najmä vo väčších mestách), nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí prekročiť :
  • 36°v súvislej radovej uličnej zástavbe v centrálnych častiach väčších miest
  • 42°v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch v historických centrách miest