Legislatíva z hľadiska svetlotechniky

Slovenské technické normy

 • STN 73 0580  Dátum vydania: 29. 4. 1986 – Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1/Z1  Dátum vydania: 01.10.1992 – Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-1/Z2  Dátum vydania: 01.10.2000 – Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Dátum vydania: 01.10.2000 – Denné osvetlenie budov na bývanie
 • STN 73 4301  Dátum vydania: 01.6.2005 – Budovy na bývanie
 • STN EN 17037  Dátum vydania: 1. 2. 2020 – Denné svetlo v budovách

Zákony SR

Vyhlášky MZ SR

 • Vyhl. MZ SR č. 532/2002 Z.z.  MZSR z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR č. 210/2016 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR č. 206/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR  č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia – celé znenie
 • Vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – celé znenie

Tags: , , ,

Category: Legislatíva

Comments are closed.