Denné osvetlenie učební

základná škola - učebňa Hygienický význam denného svetla v školskom prostredí

Celkový pocit pohody a pracovnú výkonnosť v školskom prostredí významnou mierou ovplyvňuje prirodzené denné svetlo a priame slnečné žiarenie.  Slnečné  žiarenie  sa okrem iného priamo podieľa na vytváraní tepelnej pohody, je to však len jeden z aspektov vplyvu slnečného žiarenia na človeka. Slnečné žiarenie ovplyvňuje základné biologické  pochody v ľudskom organizme, napríklad produkciu hormónov, stav imunitného systému a nervovej sústavy. Denné  svetlo  je  dôležité  pre  videnie,  rozlišovanie  farieb,  má  pozitívny  vplyv  na  vitálne funkcie organizmov a ľudskú psychiku (najmä vysoké úrovne denného svetla), nie  je  plnohodnotne  nahraditeľné  umelým svetlom, teda združeným osvetlením.

Z hygienického  hľadiska  je  dôležitá dynamika svetla, teda do učební by sa mali dostávať aj vyššie úrovne denného svetla, nielen hodnoty, ktoré sú potrebné na videnie. Znižovanie energetickej náročnosti budov sa nemôže dostať do konfliktu so zásadami tvorby zdravého  a príjemného vnútorného prostredia budov. Za všeobecne prijateľné sa dajú považovať iba tie techniky znižovania energetickej náročnosti, ktoré významnejším spôsobom nezhoršia hygienickú  kvalitu životného prostredia.

Normatívne kritéria denného osvetlenia vnútorných priestorov školských budov

Zabezpečenie dobrých kvalitatívnych  i kvantitatívnych  pomerov denného osvetlenia v školských stavbách  je zvlášť  dôležité  preto,  lebo vyučovací priestor  tvorí prvé vizuálne prostredie náročnej zrakovej práce detí, ktoré majú pomerne nižšiu svetelnú citlivosť. Súčasne v školskej  výstavbe  sa  realizujú  priestory,  ktoré  v určitom  zmysle  z hľadiska   svetelnej techniky a zrakových prác sú akousi obdobou ostatných typov budov a majú aj ich čiastočné črty a podobné svetelnotechnické nároky. Požiadavky na denné osvetlenie bežných školských priestorov sú uvedené nižšie.

tabuľka činiteľa denného osvetlenia škôl

 

Tags: , ,

Category: svetlotechnika

Comments are closed.