Meranie denného osvetlenia

Účelom merania denného osvetlenia budov je zvyčajne overenie, či boli pri realizácii stavby splnené podmienky a hodnoty osvetlenia podľa projektu, a či sa splnili normatívne požiadavky. Takéto meranie sa spravidla vykonáva pred kolaudáciou a protokol z merania je potom podkladom pre rozhodnutie o uvedení stavby do užívania.
Merania denného osvetlenia sa tiež uskutočňujú s cieľom verifikácie výpočtových postupov, stanovenia optických vlastností zasklení, zistenia podmienok denného osvetlenia v prototypových riešeniach budov a podobne. V týchto prípadoch sa často pracuje v laboratórnych podmienkach pomocou umelej oblohy. Základné fotometrické veličiny osvetlenosť a jas sa merajú priamo, luxmetrom a jasomerom. Ďalšie svetelnotechnické parametre osvetlenia sa z nameraných hodnôt
osvetlenosti alebo jasu určujú výpočtom.
Fotometre na meranie osvetlenia (luxmetre a jasomery) pozostávajú obyčajne z fotometrickej hlavice, vyhodnocovacieho systému s digitálnym alebo analógovým indikačným zariadením a napájacieho zdroja. Fotometrická hlavica sa skladá z fotoelektrického snímača, filtra na korekciu spektrálnej citlivosti a súčastí upravujúcich smerovú selektivitu. Podľa účelu merania a z toho vyplývajúcich požiadaviek na presnosť sa meranie zaraďuje do troch tried, v triede presnosti 2 (bežné meranie) chyba merania nemá byť vyššia ako 15 %.
Činiteľ dennej osvetlenosti sa meria priamo, na to určeným prístrojom – meradlom činiteľa dennej osvetlenosti, a nepriamo, určením z meraných hodnôt vnútornej osvetlenosti v kontrolných bodoch a súčasne meraných hodnôt vonkajšej porovnávacej osvetlenosti. Pri meraní denného osvetlenia nesmú byť v činnosti zdroje umelého osvetlenia, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok merania. Zariadenia na reguláciu denného osvetlenia (žalúzie, záclony a pod.) musia byť v takej polohe, ktorú možno predpokladať pri bežnom používaní počas zamračených dní. Prístroje na určovanie vnútornej a vonkajšej osvetlenosti majú mať rovnaký priebeh spektrálnej citlivosti, čím sa z merania vylučuje spektrálna chyba.

Základnou podmienkou pre uskutočnenie merania je rovnomerne zatiahnutá obloha s rozložením jasu pre tmavý terén. Jas pri obzore má byť 1/3 jasu v zenite. Rozloženie jasu na oblohe sa kontroluje jasomerom alebo luxmetrom opatreným jasovým nadstavcom, a to v zenite a v elevačných uhloch 15° a 42°. V elevačnom uhle 42° sa meria priemerný jas oblohy. Pri meraní bočného osvetlenia, ak sa bude vonkajšia osvetlenosť určovať z jasu oblohy pri elevačnom uhle 42° sa meria priemerný jas oblohy. Pri meraní bočného osvetlenia, ak sa bude vonkajšia osvetlenosť určovať z jasu oblohy pri elevačnom uhle 42°, odmeria sa jas oblohy v smere kolmom na osvetľovacie otvory pri elevačnom uhle 42° – L42, pri elevačnom uhle 15° – L15 a jas v zenite L90. V triede presnosti merania 2 musí byť jas L15 v rozmedzí 0,55 až 0,75 – násobku z jasu L42 a jas v zenite L90 v rozmedzí 1,15 až 1,4 – násobku z jasu L42. Pri meraní v triede presnosti 1 musí byť jas L15 v rozmedzí 0,6 až 0,7 násobku z jasu L42 a jas v zenite v rozmedzí 1,2 až 1,35 násobku z jasu L42. Ak sú osvetľovacie otvory vo viacerých stenách, kontroluje sa pri meraní v triede presností 1 jas oblohy vo všetkých azimutálnych rovinách kolmých na osvetľovacie otvory. Ak sa v triede presnosti 2 bude vonkajšia horizontálna osvetlenosť merať priamo (luxmetrom), musí byť jas v zenite L90 v rozmedzí 1,2 až 1,35 násobku z jasu L42. Pri meraní horného osvetlenia sa meria jas zenitu L90 a jas L42 v elevačnom uhle 42°. Jas L42 musí byť v rozmedzí 0,7 až 0,85 násobku jasu L90. Vnútorná osvetlenosť sa meria v sieti pravidelne rozmiestnených meracích bodov0 podľa STN 73 0580-1, alebo v bodoch určených na posudzovanie podľa STN 73 0580- 2.
Ak sa meria v miestnosti rozdelenej na funkčne vymedzené pásma s odstupňovaným osvetlením, volí sa sieť bodov tak, aby bolo možné určiť osvetlenosť na hranici pásiem alebo v jej tesnej blízkosti. Sieť meracích bodov sa určuje tak, aby v blízkosti osvetľovacích otvorov boli meracie body v miestach s vysokou osvetlenosťou aj v zatienených miestach (v osiach otvorov i mimo nich). Hodnota vnútornej osvetlenosti sa odčítava v rovnakom čase ako hodnota vonkajšej porovnávacej osvetlenosti, alebo sa zaznamenáva presný čas odčítavania jednotlivých hodnôt. Vonkajšia osvetlenosť sa určuje priamo, meraním nad terénnom a zástavbou v nezaclonenom mieste (napr. na streche vysokej budovy), alebo nepriamo, z hodnoty jasu oblohy vo vhodnom smere.

Pri meraní jasu treba mať na pamäti, že jas reálnych povrchov pevných telies, vyžarujúcich alebo odrážajúcich svetlo, závisí od uhla dopadu svetla a od uhla pozorovania. Preto pri meraní jasu v osvetľovanom priestore treba určiť a uviesť v dokumentácii miesto a smer merania. Neistota merania je daná predovšetkým chybami prístroja a presnosťou nasmerovania optiky jasomera na merané miesto. Jas oblohy sa meria jasomerom s uhlom meraného poľa 1° až 20°, odporúčaný uhol je 2,5° až 10°. Pri uhle meraného poľa menej ako 2,5° sa pri meraní nepriaznivo prejavujú drobné nerovnomernosti a nestálosti jasu oblohy. V takomto prípade treba pri určovaní jasu oblohy odčítať najmenej tri hodnoty pri rovnakom elevačnom uhle a pootočení asi o 5° vo vodorovnom smere, alebo opakovať meranie 3 krát po sebe a určiť priemernú hodnotu. Pri uhle meraného poľa väčšom ako 10° sa obťažne určuje jas na oblohe pri malom elevačnom uhle z dôvodu tienenia oblohy.

Tags:

Category: svetlotechnika, Zaujímavosti

Leave a Reply