Charakteristiky denného svetla

Svetelnú pohodu vonkajšieho prostredia charakterizujú:
• priame slnečné žiarenie spolu s oblohovým žiarením bezoblačnej oblohy
• difúzne žiarenie oblohy, husto a rovnomerne zamračenej.
Denné svetlo predstavuje viditeľnú časť spektra slnečného žiarenia, ktoré Slnko vysiela na zemský povrch vo forme rovnobežných slnečných lúčov. Oblohové svetlo má difúzny charakter a jeho zdrojom je každý bod oblohovej hemisféry. Oblohové svetlo vzniká rozptylom, odrazom a prestupom slnečného svetla cez atmosféru, cez jej plynné i hmotné čiastočky a jeho pôsobenie na
zemskom povrchu závisí od polohy Slnka, stavu atmosféry a jej zamračenia. Stupeň zamračenia oblohy sa udáva stupnicou v rozsahu od 0 do 10. Pri svetlotechnickom hodnotení rozlišujeme jasnú oblohu (oblačnosť od 0 do 2) a celkom zamračenú oblohu . Osvetlenosť vnútorného prostredia denným svetlom je charakterizovaná činiteľom dennej osvetlenosti.

Činiteľ dennej osvetlenosti D je percentuálny pomer osvetlenosti posudzovaného bodu P na porovnavácej rovine v interiéri Ei k súčasnej maximálne možnej oblohovej horizontálnej osvetlenosti v exteriéri EeH, z celej rovnomerne zamračenej oblohy.

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: svetlotechnika, Zaujímavosti

Leave a Reply