Denné osvetlenie, spektrum slnečného žiarenia

spektrálny rozsah len od λ = 280 do 3000 nm. Žiarenia kratšej a dlhšej vlnovej dĺžky sa v atmosfére vplyvom pohltivosti celkom eliminujú a v životnom prostredí sa môžu vyskytnúť len od umelých zdrojov. Najväčší vplyv na pohltenie slnečného žiarenia v oblasti ultrafialového a viditeľného žiarenia má ozón a v infračervenej oblasti vodná para a CO2. Pri zvýšenom obsahu prachových častíc a plynov v ovzduší dochádza k ďalšiemu poklesu energetického obsahu slnečného žiarenia takmer v  celej spektrálnej šírke.

Solárna konštanta udáva ožiarenosť alebo osvetlenosť na ploche 1 m2 pri jej kolmom postavení vzhľadom na slnečné lúče na vonkajšej hranici atmosféry, pri priemernej vzdialenosti Zeme od Slnka (149,5.106 km). Podľa najnovších poznatkov sa pre energetickú solárnu konštantu uvádza hodnota E0=1370 W/m2 a pre svetelnú solárnu konštantu približná hodnota  E = 135 000 lx.

Žiarenie, ktoré sa prenáša na zemský povrch vo forme slnečných lúčov, tvorí priame slnečné žiarenie. Priama slnečná ožiarenosť povrchov závisí od vzájomnej polohy Slnka a roviny posudzovania. Spolupôsobia aj meteorologické a geografické pomery. Keď sa hodnotenie obmedzí len na viditeľnú časť spektra slnečného žiarenia, hovoríme o priamom slnečnom svetle. Množstvo priameho svetelného žiarenia je najväčšie pri jasnej oblohe, vysokej priezračnosti atmosféry a veľkej výške Slnka. V atmosfére sa priame slnečné lúče viac alebo menej rozptýlia a pohltia časticami v ovzduší. Tento jav je najsilnejší pri zamračenej oblohe, keď súvislá vrstva oblakov dokonale rozptýli a absorbuje priame slnečné žiarenie. Tak sa stáva každý bod na oblohovej hemisfére druhotným zdrojom rozptýleného (difúzneho) slnečného žiarenia. Toto žiarenie je tým intenzívnejšie, čím je priezračnosť atmosféry nižšia a oblačnosť väčšia. Množstvo difúzneho oblohového svetla závisí aj od druhu oblakov, od stupňa znečistenia atmosféry, od ročnej a dennej doby. Pri hodnotení denného osvetlenia diferencujeme oblohové svetlo pri jasnej a pri zamračenej oblohe.

Tags: , , , , , , ,

Category: svetlotechnika

Leave a Reply