Preslnenie obytných miestností

Z pohľadu preslnenia podľa STN 73 4301: 2005, Budovy na bývanie je hodnotiacim kritériom čas preslnenia posudzovanej miestnosti. Byt je preslnený vtedy, ak súčet podlahových plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine obytnej plochy bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa na tento cieľ nezapočítavajú časti plôch obytných miestností ležiace za hranicou hĺbky miestnosti, ktorá sa rovná 2,3 násobku jej svetlej výšky.

Obytná miestnosť je preslnená ak :

  1. Pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou vnútorného zasklenia zvislého osvetľovacieho otvoru je najmenej 25° resp. uhol vymedzený slnečnými lúčmi a kolmicou na rovinu iného ako zvislého zasklenia je menší ako 70°.
  2. Priame slnečné žiarenie vniká do miestnosti osvetľovacím otvorom alebo otvormi, ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je najmenej desatina podlahovej plochy miestnosti. Najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho otvoru musí byť aspoň 900 mm s výnimkou strešných okien so sklonom väčším ako 15° od zvislice, v tom prípade musí byť aspoň 750 mm.
  3. Priame slnečné žiarenie dopadá na bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške 300 mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy miestnosti.
  4. Čas preslnenia (pri zanedbaní oblačnosti) je od 1. marca do 13. októbra najmenej 1,5 hodiny denne pri výške slnka nad horizontom väčšej ako 5°. V bytoch, ktoré majú dve a viac obytných miestností má byť 3-hodinove preslnenie  aspoň jednej obytnej miestnosti “poznámka – len odporúčanie”. Ak je pred obytnou miestnosťou alebo nad ňou čiastočne alebo úplne otvorený tieniaci priestor (napríklad balkón, lodžia), stačí dodržať požadovaný čas pre kritický deň 1. marca.
  • V historických častiach sídelných útvarov v osobitne odôvodnených prípadoch (stavebné úpravy, výstavba v prielukách) stačí dodržať požadovaný čas preslnenia bytov aspoň 1 hodina.
  • Ojedinelé tieniace prekážky, ktorých vodorovné uhlové rozovretie vynesené z kontrolných bodov je menšie  ako 1°, sa v hodnotení času preslnenia nezohľadňuje.
  •  Obytné miestnosti, obytné kuchyne a pracovné priestory v budovách na bývanie musia mať denné osvetlenie a vizuálne spojenie s vonkajším priestorom osvetľovacími otvormi pri dodržaní čl. 7.2.11. STN 73 0580: 1986, Denné osvetlenie budov Priame denné osvetlenie musia mať všetky obytné miestnosti, vrátane kuchyne s podlahovou plochou väčšou ako 12 m2.
  • Požiadavky na navrhovanie a posudzovanie umelého osvetlenia priestorov obytných budov stanovujú STN 36 0450, STN 36 0452 a STN 12665.

Poznámka:

Ustanovenia o preslnení budov na bývanie nezaručujú preslnenie bytov aj v zimnom období. Budovy na bývanie sa majú riešiť tak, aby čo najviac bytov v budove malo celoročné preslnenie – je na šikovnosti architekta a jeho projekčného tímu aby boli budovy navrhnuté čo najoptimálnejšie vzhľadom na danú lokalitu.

Blog Svetlotechnika

Rozdiel medzi apartmánom a bytom

Rozdiel medzi apartmánom a bytom

Hlavným rozdielom problematiky “Byt verzus Apartán” je, že apartmán nemusí spĺňať všetky hygienické požiadavky, ktoré ale byt splniť musí. V prípade ak tieto požiadavky bytové priestory nespĺňajú, nie je ich možné skolaudovať. Z hľadiska svetlotechniky sa jedná hlavne o splnenie nasledovných požiadaviek : splnenie minimálnej doby preslnenia – insolácie bytových priestorov splnenie minimálnej úrovni denného […]

Continue Reading

Denné osvetlenie učební

Denné osvetlenie učební

Hygienický význam denného svetla v školskom prostredí Celkový pocit pohody a pracovnú výkonnosť v školskom prostredí významnou mierou ovplyvňuje prirodzené denné svetlo a priame slnečné žiarenie.  Slnečné  žiarenie  sa okrem iného priamo podieľa na vytváraní tepelnej pohody, je to však len jeden z aspektov vplyvu slnečného žiarenia na človeka. Slnečné žiarenie ovplyvňuje základné biologické  pochody […]

Continue Reading

Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Projekt zmeny účelu využitia priestorov

Svetlotechnické posúdenie sa vyžaduje pri zmene účelu využitia priestorov, kedy je vždy nutné preukázať či navrhovaná zmena účelu využitia priestorov bude vyhovovať z hľadiska svetlotechniky aj novému účelu priestorov. V praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými prípadmi preklasifikovania  účelu využitia priestorov : zmena účelu využitia  na nebytové pracovné priestory zmena účelu využitia na bytové priestory […]

Continue Reading

Denné osvetlenie budov

Denné osvetlenie budov

Vizuálna pohoda človeka   Množstvo svetla v interiéroch budov, jeho priestorové rozloženie, spektrálne zloženie a svetelné pomery v zornom poli majú rozhodujúci vplyv na vizuálnu pohodu človeka. Osvetlenie interiérov sa zabezpečuje prírodným a umelým svetlom. Osvetlenie architektonických priestorov delíme na denné, umelé a združené. Účelom riešenia problematiky denného osvetlenia je predovšetkým dimenzovanie osvetľovacích otvorov, teda […]

Continue Reading

Legislatíva

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Späť na prehľad platnej legislatívy z oblasti svetlotechnika § 6 Odstupy stavieb (1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov […]

Continue Reading

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Späť na prehľad platnej legislatívy z oblasti svetlotechnika § 1 Základné pojmy (1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie a) budovou bytová budova a nebytová budova alebo jej časť bez výrobných prevádzok určená prevažne na dlhodobý pobyt ľudí, b) dlhodobým pobytom pobyt ľudí, ktorý trvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri hodiny a opakuje […]

Continue Reading

Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané časti z pohľadu svetlotechnika

Späť na prehľad platnej legislatívy z oblasti svetlotechnika § 20 Vnútorné prostredie budov (1) Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia. (2) V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia nesmie zriaďovať : a) v […]

Continue Reading

Legislatíva z hľadiska svetlotechniky

Legislatíva z hľadiska svetlotechniky

Slovenské technické normy STN 73 0580  Dátum vydania: 29. 4. 1986 – Denné osvetlenie budov STN 73 0580-1/Z1  Dátum vydania: 01.10.1992 – Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky STN 73 0580-1/Z2  Dátum vydania: 01.10.2000 – Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky STN 73 0580-2 Dátum vydania: 01.10.2000 – Denné osvetlenie budov na bývanie STN 73 4301  Dátum vydania: 01.6.2005 […]

Continue Reading

Zaujímavé články

Svetlotechnický posudok, preslnenie a insolácia

Svetlotechnický posudok, preslnenie a insolácia

Preslnením čiže insoláciu rozumieme prenikanie priamych slnečných lúčov do interiéru budov, prípadne do exteriérov, ktoré slúžia pre dlhodobý pobyt ľudí. Cieľom insolácie je zámerné využitie biologickej účinnosti priameho slnečného žiarenia pre životné prostredie človeka. Požiadavky na preslnenie Základné požiadavky na preslnenie obsahuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na […]

Continue Reading

Osvetlenie a oslnenie stavieb

Osvetlenie a oslnenie stavieb

Hodnotenie denného osvetlenia, oslnenie, príp. zatienenie stavieb, miestností a pozemkov. Návrh osvetľovacích otvorov obytných, občianskych a priemyselných stavieb vo vzťahu k zabezpečeniu hygienicky požadovaných svetelných podmienok. Denné osvetlenie Pravidlá a zákonitosti výpočtu denného osvetlenia v obytných budovách sa riadi podľa slovenskej technickej normy číslo 73 0580 (STN 73 0580), ktorá je rozdelená na niekoľko častí. […]

Continue Reading

Slunce

Slunce

Experti predpovedajú, že čelíme najväčšiemu tlaku slnečnej aktivity v novodobej histórii. Nikdy nebolo dôležitejšie pochopiť masívny zdroj, ktorý riadi našu slnečnú sústavu – Slnko

Continue Reading

Leoš Ondra, Obyčejné světlo – záhada moderní fyziky

Leoš Ondra, Obyčejné světlo – záhada moderní fyziky

Hvězdárna a planetárium Brno

Continue Reading