Svetlotechnika

Ponúkame Vám vypracovanie svetlotechnických posudkov, v zmysle platnej legislatívy  pre potreby  stavebného konania.

Posúdenie vplyvu navrhovanej stavby, prestavby na okolie :

Vypracovanie svetlotechnických posudkov vplyvu navrhovaných stavieb a prestavieb na okolitú zástavbu.

 • Posúdenie z hľadiska doby preslnenia – insolácie
 • Ekvivalentného uhla tienenia – denného osvetlenia

Posúdenie navrhovaných stavieb :

Vypracovanie svetlotechnických posudkov obytných a pracovných priestorov s trvalým pobytom osôb novonavrhovaných stavieb a zmien existujúcich priestorov.

 • Posúdenie z hľadiska doby preslnenia – insolácie
 • Posúdenie činiteľa dennej osvetlenosti
 • Optimalizácia osvetľovacích otvorov

Platné normy a súvisiace predpisy:

 • STN 73 0580: 1986, Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1: 2000, Denné osvetlenie budov – Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2: 2000, Denné osvetlenie budov – Denné osvetlenie budov na bývanie
 • STN 73 4301: 2005, Budovy na bývanie.
 • Vyhláška č 541/2007 MZSR z 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z.  MZSR z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
 • Vyhl. MZ SR č. 210/2016 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

anua s.r.o.


mail: svetlo.posudok@gmail.com

tel: 00421 948 158 019

IČO: 46 838 201

DIČ:  202 362 0764

Odborné svetlotechnické posúdenia budov pre Vás vypracujeme vrámci celého Slovenska.