Požiadavky a kritériá hodnotenia svetelnej zložky – preslnenie

Základným kvantitatívnym kritériom svetelnej pohody architektonického prostredia je
dostatočná osvetlenosť. Kvalitatívnymi kritériami sú rovnomernosť osvetlenia, ochrana
pred oslnením, distribúcia svetla v priestore a architektonické vlastnosti priestoru (tvar
miestnosti, farba a štruktúra povrchov).
Preslnenie a osvetlenie
Všetky byty sa musia navrhovať tak, aby boli preslnené. Byt je preslnený vtedy, ak
súčet podlahových plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej 1/3

obytnej plochy bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do
súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa na tento cieľ nezapočítavajú časti plôch
obytných miestností ležiace za hranicou hĺbky miestnosti, ktorá sa rovná 2,3-násobku
jej svetlej výšky.
Obytná miestnosť je dostatočne preslnená, ak :

  • pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou vnútorného zasklenia zvislého osvetľovacieho otvoru je najmenej 25°, resp. uhol vymedzený slnečnými lúčmi a kolmicou na rovinu iného ako zvislého zasklenia je menší ako 70°,
  • priame slnečné žiarenie vniká do miestnosti osvetľovacím otvorom alebo otvormi, ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je najmenej desatina podlahovej plochy miestnosti, najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho otvoru musí byť aspoň 900 mm s výnimkou strešných okien so sklonom väčším ako 15° od zvislice, v tom prípade musí byť aspoň 750 mm,
  • priame slnečné žiarenie dopadá na bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške 300 mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy miestnosti,
  • čas preslnenia (pri zanedbaní oblačnosti) je od 1. marca do 13. októbr najmenej 1,5 hodiny denne pri výške slnka nad horizontom väčšej ako 5°. V bytoch, ktoré majú dve a viac obytných miestností má byť 3-hodinové preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti. Ak je pred obytnou miestnosťou alebo nad ňou čiastočne alebo úplne otvorený tieniaci priestor (napr. balkón, loggia), stačí dodržať požadovaný čas pre kritický deň 1.marca.

Na posúdenie času preslnenia budov na bývanie sa používa jednotná zemepisná severná šírka 49° pre celé územie Slovenskej republiky. Čas preslnenia sa určuje v strednom slnečnom čase. Orientáciu situácie a orientáciu objektov na svetové strany je pri posudzovaní času preslnenia potrebné preukázať spoľahlivými podkladmi. Kvantita a kvalita osvetlenia má byť vo všetkých priestoroch obytného domu dostatočná, aby umožnila obyvateľom vykonávať domáce aktivity vyžadujúce vizuálne vnímanie bezpečne, efektívne, pohodlne a zdravotne vyhovujúcim spôsobom.
Obytné miestnosti, obytné kuchyne a pracovné priestory v budovách na bývanie musia mať denné osvetlenie a vizuálne spojenie s vonkajším priestorom osvetľovacími otvormi. Priame denné osvetlenie musia mať všetky obytné miestnosti, vrátane kuchyne s podlahovou plochou väčšou ako 12m2. Priestory na varenie s podlahovou plochou nad 8m2 sa majú priamo vetrať a osvetľovať oknami. Priestory s podlahovou plochou do 8m2 sa nemusia priamo osvetľovať oknami, musia však mať zabezpečené účinné vetranie a vyhovujúce umelé osvetlenie.

anua s.r.o.


mail: svetlo.posudok@gmail.com

tel: 00421 948 158 019

IČO: 46 838 201

DIČ:  202 362 0764

Odborné svetlotechnické posúdenia budov pre Vás vypracujeme vrámci celého Slovenska.

Tags: , , ,

Category: svetlotechnika

Leave a Reply