Osvetlenie a oslnenie stavieb

Hodnotenie denného osvetlenia, oslnenie, príp. zatienenie stavieb, miestností a pozemkov. Návrh osvetľovacích otvorov obytných, občianskych a priemyselných stavieb vo vzťahu k zabezpečeniu hygienicky požadovaných svetelných podmienok.

Denné osvetlenie
Pravidlá a zákonitosti výpočtu denného osvetlenia v obytných budovách sa riadi podľa slovenskej technickej normy číslo 73 0580 (STN 73 0580), ktorá je rozdelená na niekoľko častí. V nich sú samostatne riešené jednotlivé možnosti, ako sú obytné domy, školy alebo napríklad priemyselné budovy. Každé časť má svoje špecifiká a riadi sa podľa jasných pravidiel. Pomocou normy 73 0580 možno teda vypočítať denné osvetlenie miestností, ale aj navrhnúť tieniacu techniku alebo treba určiť, na koľko z hľadiska denného osvetlenia ovplyvňuje konkrétne budova svoje okolie.
• hodnotenie denného osvetlenia obytných miestností, administratívnych priestorov, škôl, zdravotníckych zariadení a ďalších typov budov, podľa STN 73 0580
• návrh parametrov tieniacich prvkov na fasáde a okenných otvorov obytných i neobytných miestností
• hmoty objektov z hľadiska denného osvetlenia
• vplyv výstavby na okolitú zástavbu z hľadiska denného osvetlenia podľa STN 73 0580
Oslnenie a preslnenie
Posudzovanie oslnenie sa riadi podľa slovenskej technickej normy číslo 73 4301 (STN 73 4301) a v nej uvedenými pravidlami, prípadne v súlade s inými, v norme odkazovanými predpismi. Tátonorma bola upravovaná a aktualizovaná vzhľadom k meniacim sa potrebám a trendom v oblasti bytových domov. Menili sa napríklad odporúčané minimálne rozmery jednotlivých miestností a podobne. Na základe tejto normy sa posudzuje oslnenie bytov, detských ihrísk, fasád, ale aj vplyv danej budovy na oslnenie okolitej zástavby.
• hodnotenie preslnenia obytných miestností a bytov podľa STN 73 4301 Obytné budovy
• hodnotenie oslnenie vonkajších ihrísk a rekreačných plôch STN 73 4301 Obytné budovy
• hodnotenie oslnenie fasád objektov
• vplyv výstavby na okolitú zástavbu a rekreačné plochy z hľadiska oslnenia a preslnenia STN 73 4301 Obytné budovy
• návrh hmoty objektov z hľadiska oslnenia a preslnenia

Tags: , ,

Category: svetlotechnika

Leave a Reply