Svetlotechnický posudok, preslnenie a insolácia

Preslnením čiže insoláciu rozumieme prenikanie priamych slnečných lúčov do interiéru budov, prípadne do exteriérov, ktoré slúžia pre dlhodobý pobyt ľudí. Cieľom insolácie je zámerné využitie biologickej účinnosti priameho slnečného žiarenia pre životné prostredie človeka.

Požiadavky na preslnenie

Základné požiadavky na preslnenie obsahuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Podľa ktorej preslnené musia byť obytné miestnosti a tie pobytové miestnosti, ktoré to svojím charakterom a spôsobom využitia vyžadujú. Pritom musí byť zabezpečená zraková pohoda a ochrana pred oslnením, najmä v pobytových miestnostiach určených na presné činnosti. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci Pri posudzovaní preslnenie sa vychádza z normových hodnôt.

Podľa ustanovenia STN 73 4301 Budovy na bývanie – musia byť všetky byty navrhované tak, aby boli preslnené. Byt je preslnený, ak je súčet plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine. U samostatne stojacich rodinných domov, dvojdomov a koncových radových domčekov má byť súčet plôch preslnených obytných miestností rovný najmenej jednej polovici súčtu plôch všetkých obytných miestností bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených obytných miestností ani do súčtu plôch všetkých obytných miestností bytu sa na tento účel nezapočítavajú časti plôch obytných miestností, ktoré ležia za hranicou hĺbky miestnosti rovnej 2,3 násobku jej svetlej výšky.

tienenie budov

Obytná miestnosť sa považuje za preslnenú, ak sú splnené tieto podmienky:

• Pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou okenného otvoru musí byť najmenej 25 °.

• Priame slnečné žiarenie musí vnikať do miestnosti okenným otvorom alebo otvormi, ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je rovná najmenej jednej desatine plochy miestnosti; najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho otvoru musí byť aspoň 0,90 m

• Slnečné žiarenie musí dopadať na kritický bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške 0,30 m nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1,20 m nad úrovňou podlahy posudzovanej miestnosti.

• Výška slnka nad horizontom musí byť najmenej 5 ° (pre 49 ° severnej zemepisnej šírky dňa 1. marca približne medzi 7.10 a 16.50 hod SEČ, dňa 21. júna približne medzi 4.30 a 19.30 hod SEČ).

• Doba preslnenie musí byť pri zanedbaní oblačnosti od 1. marca do 14. októbra najmenej 1,5 hodiny denne; u bytov s dvoma a viac obytnými miestnosťami sa odporúča trojhodinové preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti; doba preslnenie sa zisťuje pre dni 1. marca a 21. júna; ak je pred alebo nad obytnou miestnosťou čiastočne alebo úplne otvorený čiastočne tienený priestor (napr. balkón, lodžia), stačí dodržať požadovanú dobu preslnenie iba 1. marca.

Pri umiestňovaní novej budovy do územia je nutné overiť dodržanie vyššie uvedenej požiadavky ako pre existujúce, tak aj pre navrhované byty.

Vonkajšie zariadenia obytných budov, slúžiace na rekreáciu ich obyvateľov (napr. detské ihriská a priestory s lavičkami), majú mať aspoň polovicu plochy preslnenú aspoň 3 hodiny denne 1. marca a 21. júna. Odporúča sa doba oslnenia viac ako 4 hodiny denne.

 

Pre posudzovanie doby preslnenia

Na oslnenie sa používa jednotná priemerná zemepisná severnej šírka 49 ° pre celé územie Slovenskej republiky. Orientáciu situácie a jednotlivých budov k svetovým stranám je nutné pri posudzovaní doložiť spoľahlivými podklady. Pre stanovenie dostatočného preslnenia a oslnenia možno použiť metód uvedenú v prílohe STN 73 4301.

 

Metódy na stanovenie preslnenia a oslnenia

Pre jednoduché prípady postačí na posúdenie dostatočnosti preslnenia miestností vo vzťahu k ich orientácii a odstupu tieniacej prekážky graf doby preslnenia. Vo väčšine ostatných prípadov sa posudzuje preslnenie a oslnenie pre určitý kritický dátum. V týchto prípadoch sa uplatňuje diagram zatienenia pre dáta 1. marca a 21. júna (letný slnovrat).

 

Ponúkame vypracovanie svetlotechnických posúdení a svetelnotechnických štúdií

 

anua s.r.o.

svetlo.posudok@gmail.com

Tel: 00421 948 158 019

 

 

Tags: , , , , , ,

Category: svetlotechnika

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. tadalafil tablet uses | 18/04/2023

Leave a Reply